فتوکپی های دیجیتال رنگی

افزایش نیاز به چاپ رنگی باعث شد تا کانن بعنوان اولین سازنده فتوکپی رنگی در جهان ، امکانات ،کیفیت و سرعت دستگاهها را افزایش دهد. نسل جدید فتوکپیهای رنگی لیزری کانن جهت چاپ دیجیتال حرفه ای و حجم کار زیاد طراحی شده است. مدیریت رنگ و سرعت پردازش بینظیر در چاپ شبکه از جمله امکانات دستگاههای رنگی می باشد.