فتوکپی

فتوکپی های کانن در دو گروه سیاه و سفید و رنگی با سرعتهای چاپ 18 تا 76 کپی در دقیقه همه نیازهای چاپ را برآورده می نمایند.

دریافت لیست مواد مصرفی