شماره های جدید شرکتشماره های جدید شرکت:

بخش فروش مستقیم : ۸۸۳۲۴۵۰۱-۰۲۱

بخش فروش به همکار و نمایندگان : ۸۸۱۴۰۰۱۶-۰۲۱

فاکس : ۸۸۳۲۱۷۸۲-۰۲۱ 

اخبار مرتبط