گروه توزیع کانن

در سال 1380 با توجه به نیاز مبرم بازار ایران به انواع دستگاههای جانبی کامپیوتر، شرکت کانولا اقدام به گسترش شبکه توزیع از طریق همکاری با شرکتهای فعال نمود. در این راستا شرکت کانولا از سال 1381 همکاری خود را با شرکت کامپیوتر ریز آغاز نمود.
توزیع سراسری و گسترده چاپگرها ، اسکنرهای تخت و دستگاههای چندمنظوره کانن و مواد مصرفی آنها در این اتحاد قدرتمند توزیع قرار گرفت. این اتحاد باعث رشد فزاینده و مطلوبی گردید که نتایج آن در سطوح مختلف بازار کاملا مشهود می باشد.


t_Alliance.jpg